Právní upozornění

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: V souladu s povinností informací obsaženou v článku 10 zákona č. 34/2002 ze dne 11. července, Služby informační společnosti a elektronického obchodu, se níže uvedené informace odrážejí: společnost, která vlastní doménu web je KROXNE.ccom. Kontaktní e-mail na webové stránce: hola@kroxne.com

- Na Kanárské ostrovy se neprovádějí žádné přepravy.

-Všechny produkty prodávané na této webové stránce musí být nainstalovány odborníkem, pokud se rozhodnete koupit produkt bez technických znalostí pro jeho instalaci, kontaktujte odborníka.

2. UŽIVATELÉ:Přístup a / nebo používání tohoto portálu KROXNE.COM připisuje podmínce USER, který z uvedeného přístupu a / nebo použití přijímá Všeobecné podmínky použití uvedené zde. Výše uvedené podmínky se použijí bez ohledu na všeobecné smluvní podmínky, které jsou v jejich případě povinné.

3. POUŽITÍ PORTÁLU: KROXNE.COMposkytuje přístup k množství informací, služeb, programů nebo dat (dále jen „obsah“) na internetu patřících společnosti KROXNE.COM svým poskytovatelům licencí, ke kterým může mít UŽIVATEL přístup. USER přebírá odpovědnost za používání portálu. Tato odpovědnost se vztahuje na registraci, která je nezbytná pro přístup k určitým službám nebo obsahu.

V uvedeném registru bude USER zodpovědný za poskytování pravdivých a zákonných informací. V důsledku této registrace může být UŽIVATELI poskytnuto heslo, za které budou odpovědní, a zavázat se, že jej bude důsledně a důvěrně používat. USER souhlasí s tím, že bude náležitě využívat obsah a služby (jako jsou chatové služby, diskusní fóra nebo diskusní skupiny), které KROXNE.COM nabízí prostřednictvím svého portálu a s nezvratnou, ale neomezující povahou, pokud používat je k (i) účasti na nezákonných činnostech, nezákonných nebo v rozporu s dobrou vírou a veřejným pořádkem; ii) šířit obsah nebo propagandu rasistické, xenofobní, pornograficky nezákonné povahy, obhajovat terorismus nebo porušovat lidská práva; (iii) způsobit poškození fyzických a logických systémů KROXNE. COM, jeho dodavatelé nebo třetí strany, zavádějící nebo šířící počítačové viry nebo jakékoli jiné fyzické nebo logické systémy, které jsou schopné způsobit výše uvedené poškození; (iv) pokusit se přistupovat k e-mailovým účtům jiných uživatelů a případně je používat a upravovat či manipulovat s jejich zprávami. KROXNE.COM si vyhrazuje právo stáhnout všechny připomínky a příspěvky, které porušují respekt k důstojnosti osoby, které jsou diskriminační, xenofobní, rasistické, pornografické, které ohrožují mládež nebo dětství, pořádek nebo veřejnou bezpečnost nebo že podle jeho názoru nejsou vhodné ke zveřejnění. V každém případě společnost KROXNE.COM nenese odpovědnost za názory vyjádřené uživateli prostřednictvím fór, chatů nebo jiných nástrojů pro účast.

4. OCHRANA ÚDAJŮ:KROXNE.COM dodržuje pokyny Organického zákona 15/1999 ze dne 13. prosince o ochraně osobních údajů, královská vyhláška 1720/2007 ze dne 21. prosince, která schvaluje Pravidla pro vývoj organického zákona a další platné předpisy a zajišťuje správné používání a nakládání s osobními údaji uživatele. Za tímto účelem, spolu s každým formulářem pro shromažďování osobních údajů, ve službách, které uživatel může požadovat od názvu společnosti, která web vytvořila, informuje uživatele o existenci a přijetí konkrétních podmínek nakládání s jejich údaji. údaje v každém případě, které vás informují o odpovědnosti za vytvořený soubor, o adrese odpovědné osoby, o možnosti uplatnění vašich práv na přístup, opravu, zrušení nebo odpor, účel zpracování a sdělování údajů třetím stranám, je-li to vhodné. Stejně tak název společnosti, která web vytvořila, informuje, že je v souladu se zákonem č. 34/2002 ze dne 11. července o službách informační společnosti a elektronickém obchodu, a požádá o váš souhlas se zpracováním vašeho e-mailu pro účely komerční za všech okolností.

5. DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ: KROXNE.COM sám nebo jako nabyvatel, je vlastníkem všech práv duševního a průmyslového vlastnictví svých webových stránek, jakož i prvků v nich obsažených (například obrázky, zvuk, zvuk, video, software nebo texty; ochranné známky nebo loga, barevné kombinace, struktura a design, výběr použitých materiálů, počítačové programy nezbytné pro jeho provoz, přístup a používání atd.), vlastnictví názvu společnosti, která web vytvořila, nebo jeho poskytovatelů licencí . Všechna práva vyhrazena. Na základě ustanovení čl. 8 a čl. 32 odst. 1 druhého pododstavce zákona o duševním vlastnictví je reprodukce, šíření a veřejná komunikace, včetně způsobu jejich zpřístupnění, výslovně zakázána. obsah této webové stránky, pro komerční účely, v jakékoli podpoře a jakýmikoli technickými prostředky, bez povolení jména společnosti, která web vytvořila. USER souhlasí s tím, že bude respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná jménem společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je můžete tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí odstranit, pozměnit, vyhnout se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem, který byl nainstalován na stránkách Jméno společnosti, která web vytvořila. bez povolení jména společnosti, která web vytvořila. USER souhlasí s tím, že bude respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná jménem společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je můžete tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí odstranit, pozměnit, vyhnout se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem, který byl nainstalován na stránkách Jméno společnosti, která web vytvořila. bez povolení jména společnosti, která web vytvořila. USER souhlasí s tím, že bude respektovat práva duševního a průmyslového vlastnictví vlastněná jménem společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je můžete tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí odstranit, pozměnit, vyhnout se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem, který byl nainstalován na stránkách Jméno společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je můžete tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí odstranit, pozměnit, vyhnout se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem, který byl nainstalován na stránkách Jméno společnosti, která web vytvořila. Můžete si prohlížet prvky portálu a dokonce je můžete tisknout, kopírovat a ukládat na pevný disk počítače nebo na jakékoli jiné fyzické médium, pokud je to výhradně a výhradně pro osobní a soukromé použití. UŽIVATEL musí odstranit, pozměnit, vyhnout se nebo manipulovat s jakýmkoli ochranným zařízením nebo zabezpečovacím systémem, který byl nainstalován na stránkách Jméno společnosti, která web vytvořila.

6. VYLOUČENÍ ZÁRUK A ODPOVĚDNOST:KROXNE.COM v žádném případě neodpovídá za škody jakéhokoli charakteru, které mohou například způsobit: chyby nebo opomenutí v obsahu, nedostatečnou dostupnost portálu nebo přenos virů nebo škodlivých nebo škodlivých programů v obsahu, přestože přijala všechna nezbytná technologická opatření, aby se tomu zabránilo.

7. ÚPRAVY: KROXNE.COMvyhrazuje si právo provádět změny, které považuje za vhodné, na svém portálu bez předchozího upozornění, protože je schopen změnit, odstranit nebo přidat jak obsah a služby poskytované prostřednictvím tohoto portálu a způsob, jakým jsou prezentovány nebo umístěny na jeho portálu portál.

8. ODKAZY:V případě, že jsou odkazy nebo hypertextové odkazy vytvářeny na jiné internetové stránky jménem domény, KROXNE.COM nebude vykonávat žádný druh kontroly nad uvedenými weby a obsahem. V žádném případě nebude název odpovědnosti jakékoli společnosti ze strany tvůrce obsahu webu převzít jakýkoli odkaz patřící k webové stránce třetí strany, ani nezaručuje technickou dostupnost, kvalitu, spolehlivost, přesnost, šíři, pravdivost, platnost a ústavnost jakéhokoli materiálu nebo informace obsažené v těchto hypertextových odkazech nebo jiných internetových stránkách. Podobně zahrnutí těchto externích připojení nebude znamenat žádný typ asociace, fúze nebo účasti s propojenými subjekty.

9. PRÁVO VYLOUČENÍ: KROXNE.COMsi vyhrazuje právo odmítnout nebo odejmout přístup na portál a / nebo nabízené služby bez předchozího upozornění, na vlastní žádost nebo třetí stranou, uživatelům, kteří nedodržují tyto všeobecné podmínky použití.

10.GENERÁLY: KROXNE.COMbude usilovat o porušení těchto podmínek, jakož i o jakékoli zneužití svého portálu, a to vykonáním všech občanskoprávních a trestních řízení, která mohou odpovídat zákonu.

11.MODIFIKACE SOUČASNÝCH PODMÍNEK A DOBA TRVÁNÍ: KROXNE.COMPodmínky zde stanovené můžete kdykoli upravit a být řádně zveřejněny tak, jak jsou zde uvedeny. Platnost výše uvedených podmínek bude záviset na jejich expozici a bude platná do řádného zveřejnění. které jsou upraveny ostatními

12. POUŽITELNÉ LEGISLATIVY A JURISDIKCE:Vztah mezi KROXNE.COM a UŽIVATELEM se bude řídit platnými španělskými předpisy a jakýkoli spor bude předložen soudům a tribunálům města Valencie.

 

OBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

PŘEDMĚT A VŠEOBECNOSTI

Tyto všeobecné podmínky použití, podmínky prodeje a zásady ochrany osobních údajů upravují používání webu www.kroxne.com (dále jen „web“).

Prostřednictvím webu www.kroxne.com poskytuje KROXNE informace o svých produktech a nabízí možnost jejich získání. Vzhledem k obsahu a účelu webové stránky musí mít lidé, kteří chtějí využívat jejích služeb, status „klient“, který získají vyplněním registračního formuláře a následným postupem, který KROXNE následně sdělí prostřednictvím e-mailu. Podmínkou Klienta je dodržování Podmínek používání, verze zveřejněné v okamžiku přístupu na Web.

V každém případě existují stránky Webu přístupné fyzickým nebo právnickým osobám, které neregistrují ani nezačínají nákup produktu (dále jen „Uživatelé“). V tomto smyslu se uživatelé, kteří přistupují k těmto částem webové stránky, zavazují, že budou vázáni podmínkami stanovenými v těchto všeobecných podmínkách, pokud se na ně mohou vztahovat.KROXNE chce svým klientům a uživatelům oznámit, že jsou Zaměřuje se výhradně na publikum starší 16 let a na území, na kterém přijímá a distribuuje objednávky na celém území státu (dále jen „území“). Společnost KROXNE odesílá objednávky do zahraničí podle stanovených sazeb.

KONTAKT: V případě jakýchkoli pochybností, dotazů nebo návrhů nám můžete zaslat své připomínky e-mailem na adresu: hola@kroxne.com

INFORMACE O PRODUKTU

Popis produktů zobrazených na webových stránkách je založen na informacích poskytnutých dodavateli. Informace o každém produktu, jakož i fotografie nebo videa, která se k nim vztahují, a obchodní názvy, ochranné známky nebo rozlišovací znaky jakéhokoli druhu obsažené na webových stránkách KROXNE, jsou však zobrazeny na www.kroxne.com as orientační.

CENY

Všechny ceny produktů, které jsou uvedeny na webových stránkách, zahrnují DPH a další daně, které mohou odpovídat. Tyto ceny však nezahrnují náklady odpovídající přepravě produktů, které jsou podrobně popsány samostatně a musí být přijaty zákazníkem.

DOSTUPNOST

Společnost KROXNE informuje zákazníka, že počet jednotek, které jsou k dispozici, je průběžně aktualizován na skladě a dostupnosti od našich dodavatelů. V žádném případě KROXNE úmyslně neprodá více jednotek, než má k dispozici nebo si pro ně rezervoval dodavatel. KROXNE udělá vše, aby potěšil všechny své klienty v poptávce po produktech. Je však možné, že kvůli příležitostem, které jsou pro společnost KROXNE obtížné kontrolovat, jako jsou lidské chyby nebo incidenty v počítačových systémech, je možné, že se množství, které dodavatel nakonec doručí, liší od objednávky zadané společností KROXNE, aby uspokojila objednávky klientů. za předpokladu, že produkt nebude k dispozici po zadání objednávky, bude zákazník e-mailem informován o úplném nebo částečném zrušení objednávky. Částečné zrušení objednávky z důvodu nedostatečné dostupnosti nedává právo zrušit celou objednávku. Pokud v důsledku tohoto zrušení chce zákazník vrátit dodaný produkt, musí se řídit ustanoveními části Návrat.

ZPŮSOB PLATBY

Zákazník souhlasí s tím, že zaplatí v okamžiku zadání objednávky. K původní ceně, která se objeví na webových stránkách pro každý z nabízených produktů, se k příslušným přepravným připočítají odpovídající sazby. V každém případě budou tyto sazby předem sděleny klientovi před formalizací samotného nákupu. Doklad o nákupu odpovídající objednávce bude k dispozici a je k dispozici na www.kroxne.com v sekci „Můj účet“, „Objednávky“ ". Klient musí zaplatit částku odpovídající jeho objednávce prostřednictvím platby kreditní nebo debetní kartou (Visa, Mastercard, Visa Electron a / nebo jinými podobnými kartami), převodem nebo vkladem na kancelářský účet."

Klient musí informovat KROXNE o jakémkoli nepřiměřeném nebo podvodném poplatku na kartě použité k nákupu, e-mailem nebo telefonem, v nejkratším možném čase, aby KROXNE mohla podniknout příslušné kroky.

BEZPEČNOSTNÍ

KROXNE má nejvyšší bezpečnostní opatření komerčně dostupná v oboru. Proces platby navíc pracuje s Paypal na zabezpečeném serveru pomocí protokolu SSL (Secure Socket Layer). Zabezpečený server naváže spojení, takže informace jsou přenášeny šifrované pomocí 128bitových algoritmů, které zajišťují, že jsou srozumitelné pouze pro počítač klienta a web. Tímto způsobem zaručuje použití protokolu SSL: 1. Že klient sděluje svá data do centra Paypal serveru a nikomu jinému, kdo se je snaží vydávat. To, že mezi klientem a centrem serveru Paypal jsou data přenášena šifrovaná, aby se zabránilo jejich možnému čtení nebo manipulaci třetími stranami.


FORMALIZACE OBJEDNÁVKY

Jakmile je objednávka formalizována, tj. S přijetím Podmínek použití a potvrzením procesu nákupu, KROXNE vždy zašle ZÁKAZNÍKU e-mailem potvrzujícím podrobnosti o provedeném nákupu. Měli byste zkontrolovat doručenou poštu ve spamu, pokud ji neobdržíte v doručené poště vašeho poštovního klienta.

ZRUŠENÍ OBJEDNÁVEK

KROXNE přijme zrušení objednávky, pokud o to bude požádáno před odesláním. Chcete-li provést zrušení, musíte o něj požádat prostřednictvím formuláře „Zákaznický servis“ nebo zasláním e-mailu na adresu hola@kroxne.com .

LHŮTY, MÍSTO DORUČENÍ A ZTRÁT

I. Dodání produktu Společnost KROXNE se zavazuje dodávat produkt v perfektním stavu na adresu uvedenou Klientem v objednávkovém formuláři, která musí být v každém případě na území. Za účelem optimalizace doručení děkujeme zákazníkovi za to, že uvedl adresu, na které může být objednávka doručena v běžné pracovní době.KROXNE neodpovídá za chyby způsobené při dodání, když dodací adresa zadaná zákazníkem v objednávkový formulář neodpovídá skutečnosti nebo mohl být vynechán.


II. Termín dodání Zásilky budou odeslány prostřednictvím kurýrní společnosti. Vámi zadaná objednávka bude doručena nejpozději do 10 pracovních dnů od potvrzení objednávky. I když obvyklá dodací lhůta KROXNE se obvykle pohybuje mezi 2 a 6 dny, od dokončení objednávky.

Tyto lhůty jsou prostředky, a proto odhad. Je proto možné, že se liší z logistických důvodů nebo z důvodu vyšší moci. V případě pozdních dodávek bude KROXNE informovat své zákazníky, jakmile se o nich dozví.

Každá dodávka je považována za uskutečněnou od okamžiku, kdy přepravní společnost zpřístupní produkt zákazníkovi, který se uskuteční prostřednictvím kontrolního systému používaného přepravní společností.

V případě zpoždění v dodávce objednávek, které lze přičíst KROXNE, může Zákazník zrušit svou objednávku v souladu s postupem popsaným v kapitole „11. Vrácení“. Prodlení s dodáním se nepovažují za případy, kdy byla přepravní společností objednávka dána k dispozici zákazníkovi ve sjednané lhůtě a nemohla být doručena z důvodů, které lze připsat zákazníkovi.

Z bezpečnostních důvodů KROXNE neposílá žádný příkaz do poštovních schránek nebo vojenských základen, ani nepřijme žádný příkaz, pokud není možné identifikovat příjemce příkazu a jeho adresu.


III. Dodací údaje, dodávky nebyly provedeny a ztráty

Pokud v době dodání zákazník chybí, dopravce zanechá potvrzení, v němž uvede, jak postupovat při zajištění nové dodávky. Společnost KROXNE uzavírá v rámci kurýrní doručovací služby provádění řady následných akcí, jejichž cílem je zaručit, že k doručení dojde.

Pokud po 7 pracovních dnech od doručení objednávky nebyla dodávka sjednána, musí zákazník kontaktovat společnost KROXNE. V případě, že klient takto nepostupuje, bude po 10 pracovních dnech od doručení objednávky vrácen do našich skladů a klient bude odpovědný za náklady na dopravu a návrat k původu zboží, jakož i za možné související poplatky za správu.

Pokud důvodem, proč nemohlo být doručeno, je ztráta obalu, náš dopravce zahájí šetření. V těchto případech se doba odezvy našich dopravců obvykle pohybuje mezi jedním až třemi týdny.


IV. Diligence v dodávce

Zákazník je povinen zkontrolovat dobrý stav zásilky před dopravcem, který jménem společnosti KROXNE doručí požadovaný produkt a na dodacím listu uvede jakoukoli anomálii, která může být detekována v obalu. Pokud poté, co byl produkt zkontrolován, zákazník zjistí jakoukoli událost, jako je zásah, poškození, známky otevření nebo jakákoli škoda způsobená přepravou, zavazuje se zákazník informovat KROXNE e-mailem v nejkratším časovém období. možné, nejlépe do 24 hodin a maximálně 7 kalendářních hodin od dodání.

VRÁTIT SE

I. Postup vrácení zboží Všechny výrobky zakoupené u společnosti KROXNE mohou být vráceny a vráceny, pokud zákazník sdělí společnosti KROXNE svůj záměr vrátit zakoupené produkty (výrobky) nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne dodání a splnění zbývajících podmínek stanovených v této části.

KROXNE bude přijímat pouze výnosy, které splňují následující požadavky: 1. Výrobek musí být ve stejném stavu, ve kterém byl dodán, a musí si zachovat své původní balení a označení. Zásilka musí být vyrobena pomocí stejné krabice, ve které byla přijata k ochraně produktu. V případě, že to není možné s krabicí, se kterou byl dodán, musí jej zákazník vrátit v ochranné krabici tak, aby produkt dosáhl skladu KROXNE s maximální možnou zárukou. Kopie dodacího listu musí být součástí balení, kde jsou rovněž označeny vrácené výrobky a důvod vrácení.

KROXNE zavádí jediný postup navracení stanovený společností KROXNE, aby klientům usnadnil proces vrácení a byl schopen jej správně sledovat. Pokud je příčinou vrácení zboží společnost KROXNE (produkt je vadný, nikoli produkt, který jste si objednali atd.), Bude vrácena částka vráceného zboží. Pokud je důvod jiný (výrobky byly doručeny správně, ale nejsou podle vašich představ), náklady na vrácení hradí zákazník.Chcete-li pokračovat s návratem, je třeba dodržet následující kroky: 1. Do 7 kalendářních dnů od přijetí informujte, že produkt chcete vrátit. Informace lze poskytnout e-mailem na adresu hola@kroxne.com nebo prostřednictvím formuláře zákaznických služeb. 2. Společnost KROXNE informuje zákazníka o adrese, na kterou má být produkt zaslán.

3. Zákazník je musí zaslat kurýrní společností podle svého výběru. Vrácení musí zaplatit zákazník.

4. Informujte KROXNE o použitém kurýrní službě, datum a čas vrácení.II. Vrácení ZÁKAZNÍKům Vrácení produktů povede k vrácení rovnajícímu se nákladům na vrácené výrobky mínus náklady na zpáteční službu.

Pouze v případě, že je dodávaný produkt vadný nebo nesprávný, uhradí KROXNE zákazníkovi odpovídající přepravní náklady.

Vrácení a částečné zrušení povede k částečnému vrácení peněz. KROXNE bude spravovat vrácení objednávky ve stejném systému, který byl použit pro platbu do 3 dnů od potvrzení příchodu do skladu vrácené objednávky. Uplatnění vrácení peněz na účet nebo kartu zákazníka bude záviset na kartě a vydávajícím subjektu. Období pro podávání žádostí bude až 7 dní u debetních karet a až 30 dnů u kreditních karet.

ZÁRUKA NAKUPOVANÝCH VÝROBKŮ

Společnost KROXNE působí jako distributor výrobců, kteří zaručují, že výrobky nabízené k prodeji na www.KROXNE.com fungují správně a že nemají závady nebo skryté závady, které by je mohly způsobit nebezpečným nebo nevhodným pro běžné použití. nabízený je ten, který obvykle poskytuje výrobce. Jakmile zákazník obdrží produkt, bude mít v jeho krabici pokyny poskytnuté výrobcem, dostatečné pro správné použití a instalaci produktu a všechny informace o záruce. Žádný klient nemůže požadovat širší záruku, než je tam uvedená.

Společnost KROXNE nebude povinna sebrat poškozený produkt a zákazník musí kontaktovat poprodejní servis výrobce. V tomto smyslu bude KROXNE provádět akce zaměřené na poskytování Klientům, kteří o to požádají, s kontaktními údaji uvedené služby a poskytne jim dostatek informací k předložení příslušných nároků.

Záruka ztratí platnost v případě závad nebo poškození způsobených vnějšími faktory, nehodami, zejména elektrickými nehodami, opotřebením, instalací a použitím, které nejsou v souladu s pokyny výrobce.

Výrobky upravené nebo opravené zákazníkem nebo jinou osobou, která není autorizována výrobcem, jsou ze záruky vyloučeny. Záruka se nevztahuje na zjevné vady a vady shody výrobků, u kterých musí příslušný zákazník uplatnit reklamaci do 7 dnů od dodání produktů. Záruka se nevztahuje na výrobky poškozené nesprávným použitím.

DUŠEVNÍ A PRŮMYSLOVÉ VLASTNICTVÍ

KROXNE si vyhrazuje veškerá práva k obsahu, designu a zdrojovému kódu této webové stránky, a zejména s vypovídací, ale neomezující povahou, nad fotografiemi, obrázky, texty, logy, vzory, ochrannými známkami, obchodními názvy a údaji, které jsou zahrnuty. na webu jsou klienti a uživatelé upozorněni, že taková práva jsou chráněna současnými španělskými a mezinárodními právními předpisy týkajícími se duševního a průmyslového vlastnictví. Rovněž, a aniž je dotčeno výše uvedené, se za obsah tohoto webu považuje také počítačový program, a proto se vztahují na všechny platné španělské a evropské předpisy platné v této věci. Celková nebo částečná reprodukce této webové stránky nebo jejího obsahu je výslovně zakázána bez výslovného svolení a napsal KROXNE.Stejně tak kopírování, reprodukce, přizpůsobení, úprava, distribuce, komercializace, veřejná komunikace a / nebo jakákoli jiná činnost, která zahrnuje porušení platných španělských předpisů a / nebo mezinárodních předpisů o duševním a / nebo průmyslovém vlastnictví, jakož i použití obsahu webu, pokud není s výslovným předchozím písemným souhlasem KROXNE.KROXNE informuje, že neposkytuje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví nebo k jakémukoli jinému souvisejícímu právu nebo vlastnictví , přímo nebo nepřímo, s obsahem zahrnutým na webu.veřejnou komunikaci a / nebo jakoukoli jinou akci, která zahrnuje porušení současných španělských předpisů a / nebo internacionálů ve věcech duševního a / nebo průmyslového vlastnictví, jakož i použití obsahu webu, pokud není s předchozím výslovným souhlasem a písemně od KROXNE.KROXNE informuje, že neposkytuje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví nebo k jakémukoli jinému právu nebo vlastnictví, které se přímo či nepřímo týká obsahu obsaženého na webu.veřejnou komunikaci a / nebo jakoukoli jinou akci, která zahrnuje porušení současných španělských předpisů a / nebo internacionálů ve věcech duševního a / nebo průmyslového vlastnictví, jakož i použití obsahu webu, pokud není s předchozím výslovným souhlasem a písemně od KROXNE.KROXNE informuje, že neposkytuje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví nebo k jakémukoli jinému právu nebo vlastnictví, které se přímo či nepřímo týká obsahu obsaženého na webu.Společnost KROXNE sděluje, že neposkytuje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví nebo k jakémukoli jinému právu nebo vlastnictví, které se přímo či nepřímo týká obsahu obsaženého na webu.Společnost KROXNE sděluje, že neposkytuje žádnou implicitní licenci nebo oprávnění k právům duševního a / nebo průmyslového vlastnictví nebo k jakémukoli jinému právu nebo vlastnictví, které se přímo či nepřímo týká obsahu obsaženého na webu.

Použití obsahu webové domény je povoleno pouze pro informační a servisní účely za předpokladu, že je zdroj citován nebo odkazován na něj, přičemž uživatel je výhradně odpovědný za jeho zneužití.

PŘÍSTUP A POBYT NA WEBU. NAŠE OBSAH

Klienti a uživatelé jsou plně odpovědní za své chování, při přístupu k informacím na webu, při jejich prohlížení i po jejich přístupu.

V důsledku výše uvedeného jsou klienti a uživatelé výhradně odpovědní společnosti KROXNE a třetím stranám za:

1. Důsledky, které mohou vyplynout z použití jakéhokoli obsahu na webu, zpracovaného či nikoli společností KROXNE, k nezákonným účelům nebo účinkům nebo v rozporu s tímto dokumentem, zveřejněným nebo neschváleným pod jeho jménem; Stejně jako důsledky, které mohou vyplynout z použití v rozporu s obsahem tohoto dokumentu a poškozujícího zájmy nebo práva třetích stran, nebo které mohou jakýmkoli způsobem poškodit, zneškodnit nebo poškodit web nebo jeho služby nebo zabránit běžnému užívání prostřednictvím ostatní uživatelé.KROXNE si vyhrazuje právo aktualizovat obsah, pokud to považuje za vhodné, a vyloučit, omezit nebo zabránit přístupu k nim, dočasně nebo trvale,

Společnost KROXNE sděluje, že nezaručuje: 1. Tento přístup na web nebo na propojené weby je nepřetržitý nebo bezchybný. Že obsah nebo software, ke kterému klienti a uživatelé přistupují prostřednictvím webu nebo propojených webových stránek, neobsahuje žádné chyby, počítačové viry nebo jiné prvky v obsahu, které by mohly způsobit změny v jejich systému nebo v elektronických dokumentech a souborech. uložené v počítači nebo způsobit jiné poškození 3. Použití informací nebo obsahu této webové stránky nebo propojení webových stránek, které mohou klienti a uživatelé vytvořit pro své osobní účely. Informace obsažené na těchto webových stránkách musí klienti a uživatelé považovat za informativní a vodící, a to jak ve vztahu k k jeho účelu a jeho účinkům, a proto:

NAŠE ODPOVĚDNOST

KROXNE nepřebírá žádnou derivátovou odpovědnost, například, ale neomezuje se na: 1. Použití materiálů, které mohou klienti nebo uživatelé použít na této webové stránce nebo na propojených webových stránkách, ať už zakázaných nebo povolených, v rozporu s právy duševního a / nebo průmyslového vlastnictví obsahu webové stránky nebo třetích stran. O případných škodách a ztrátách na klientech nebo uživatelích způsobených běžnou nebo neobvyklou činností vyhledávacích nástrojů, organizace nebo umístění obsahu a / nebo přístupu na web a obecně chyb nebo problémů Ty jsou generovány při vývoji nebo instrumentaci technických prvků, které web nebo program poskytuje uživateli. Z obsahu těchto stránek, ke kterým mají zákazníci nebo uživatelé přístup z odkazů zahrnutých na webu, zda povolené nebo ne 4. Pokud jde o jednání nebo opomenutí třetích stran, bez ohledu na to, zda by tyto třetí strany mohly být spojeny se společností KROXNE smluvními prostředky. Přístup nezletilých k obsahu zahrnutému na webu, za který odpovídají jejich rodiče nebo zákonní zástupci, aby vykonávali přiměřenou kontrolu nad činností dětí nebo nezletilých v jejich péči nebo instalovali jakýkoli internetový kontrolní nástroj využívající Účel zamezení (i) přístupu k materiálům nebo obsahu, který není vhodný pro nezletilé osoby, a (ii) zasílání osobních údajů bez předchozího souhlasu jejich rodičů nebo zákonných zástupců. Z komunikací nebo dialogů v průběhu debat, fór, chatů a virtuálních komunit, které jsou organizovány prostřednictvím webu nebo kolem něj a odkazují na webové stránky, a nebude tedy reagovat,

Společnost KROXNE nenese odpovědnost v žádném případě, pokud:
1. Chyby nebo zpoždění v přístupu na web ze strany klienta při zadávání jejich údajů v objednávkovém formuláři, pomalost nebo nemožnost přijetí potvrzení objednávky příjemcem nebo jakékoli anomálie, která může nastat jsou-li tyto incidenty způsobeny problémy v internetové síti, nepředvídatelnými okolnostmi nebo vyšší mocí a jakoukoli jinou nepředvídatelnou událostí nad rámec dobré víry společnosti KROXNE. Poruchy nebo incidenty, ke kterým může dojít při komunikaci, vymazání nebo neúplném přenosu, takže není zaručeno, že služby webové stránky jsou neustále funkční. O chybách nebo škodách způsobených na webových stránkách neefektivním využitím služby a ve špatné víře ze strany Klienta. O nefunkčnosti nebo problémech s e-mailovou adresou zadanou Klientem pro zaslání potvrzení objednávky. V každém případě se KROXNE zavazuje řešit případné problémy a nabízet veškerou nezbytnou podporu Klientovi k dosažení rychlého a uspokojivého řešení incidentu. Stejně tak má KROXNE právo provádět v definovaných časových intervalech propagační kampaně na podporu registrace nových členů ve své službě. KROXNE si vyhrazuje právo změnit podmínky použití propagačních akcí, rozšířit je řádným sdělením nebo přistoupit k vyloučení kteréhokoli z účastníků propagace v případě zjištění jakékoli anomálie, zneužití nebo neetického chování při účasti na akci oni sami.

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Uživatelé neposkytují žádné osobní údaje nebo jsou povinni je poskytovat.KROXNE se zavazuje zachovávat maximální rezervu a důvěrnost informací, které jim byly poskytnuty, a používat je pouze k uvedeným účelům.KROXNE předpokládá, že údaje vložil jeho vlastník nebo osobou jím pověřenou, jakož i správností a přesností. Je na klientech, aby aktualizovali své vlastní údaje. Klient bude mít kdykoli právo na přístup, opravu, zrušení a odpor ke všem svým osobním údajům obsaženým v různých registračních formulářích. Chcete-li upravit nebo aktualizovat své osobní údaje, musí klient přistoupit na www.KROXNE.com v části „Můj účet“. Chcete-li zrušit svůj účet, napište e-mail z e-mailového účtu na adresuhello@KROXNE.com s předmětem „Zrušit účet“, Klient proto odpovídá za pravdivost údajů a společnost KROXNE nenese odpovědnost za nepřesnost osobních údajů Klienta. V souladu s platnými právními předpisy o ochraně dat přijala společnost KROXNE odpovídající úroveň zabezpečení dat poskytovaných klienty a navíc nainstalovala všechny prostředky a opatření, která má k dispozici, aby se zabránilo ztrátám, zneužití, úpravám , neoprávněný přístup a jejich odstranění.

NEPLATNOST

V případě, že některá ustanovení těchto Podmínek použití bude prohlášena za neplatnou, ostatní ustanovení zůstanou v platnosti a budou vykládána s přihlédnutím k vůli stran a účelu těchto Podmínek používání.KROXNE nesmí uplatnit žádnou z těchto podmínek. práva a pravomoci svěřené v tomto dokumentu, což v žádném případě neznamená jejich zřeknutí se, pokud to KROXNE výslovně neuznává, nebo předepsání žaloby, která v každém případě odpovídá.

ZMĚNA PODMÍNEK POUŽITÍ

KROXNE si vyhrazuje právo kdykoli upravit prezentaci a konfiguraci Webu, jakož i tyto Všeobecné podmínky. Z tohoto důvodu společnost KROXNE doporučuje, aby si klient při každém přístupu na web pozorně přečetl tyto informace. Klienti a uživatelé budou mít tyto Podmínky použití vždy na viditelném místě, volně přístupné pro všechny dotazy, které chtějí učinit. V každém případě bude přijetí Podmínek používání předchozím a nezbytným krokem k pořízení jakéhokoli produktu dostupného prostřednictvím Webových stránek.

ROZHODNÉ PRÁVO A ARBITRACE

Tyto podmínky použití se řídí platnými španělskými právními předpisy v této oblasti. Za účelem vyřešení sporů nebo konfliktů vyplývajících z těchto Podmínek používání se strany podrobují jurisdikci soudů města Seville, pokud zákon nestanoví jinou jurisdikci.

Aktualizováno dne 16/16/2018